Scroll Top
Majerská 44, 821 07 Bratislava

Konkurzy a reštrukturalizácie

Konkurzné právo – právne poradenstvo, zastupovanie, vypracovanie dokumentov

Ekonomické a právne postavenie dlžníka, ktorý sa dostane do ekonomického bankrotu, a jeho veriteľov sa rieši prostredníctvom konkurzného práva (súčasť občianskeho práva). Včasné vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie zabráni negatívnemu ekonomickému pôsobeniu neúspešného subjektu a tým aj tomu, aby takýto subjekt zvyšoval svoje záväzky a znižoval hodnotu aktív.

Pokiaľ sa však tomu včas nezabráni, platobná neschopnosť jedného subjektu postupne vyvoláva platobnú neschopnosť ďalších subjektov a tým zhoršuje aj ich ekonomické postavenie na trhu. Účelom konkurzu je predovšetkým za čo najkratší čas a pri čo najnižších nákladoch získať čo najvyšší výťažok z majetku úpadcu.

 

Svojich práv je však nevyhnutné sa domôcť a preto v súvislosti s konkurzným a reštrukturalizačným právom poskytujeme našim klientom nasledovné právne služby:

  • vypracovanie právnych analýz a stanovísk
  • zastupovanie klienta – veriteľa v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, a to najmä pri prihlasovaní pohľadávok, v incidenčných sporoch, na schôdzach veriteľov či vo veriteľskom výbore
  • zastupovanie klienta – dlžníka v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní
  • vypracovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu
  • vypracovanie návrhu na oddlženie
  • zastupovanie v konaniach vyvolaných resp. súvisiacich s konkurzom alebo reštrukturalizáciou (incidenčné a excidančné konania)
  • právne poradenstvo v oblasti insolvenčného práva (konkurzné konanie a reštrukturalizačné konanie)

 

Naši právnici v Bratislave sú Vám k dispozícii…