Scroll Top
Majerská 44, 821 07 Bratislava

Správa a vymáhanie pohľadávok

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo súvisiace s pohľadávkami a ich vymáhaním. Vďaka vymáhaniu pohľadávok (dlhov) prostredníctvom advokátskej kancelárie získate viacero výhod. V prvom rade najmä istotu právneho vymáhania, ale rovnako dôležitý je aj profesionálny a osobný prístup.

 

Správa / vymáhanie pohľadávok – právne služby, zastupovanie, vypracovanie dokumentácie

V nadväznosti na správu a vymáhanie pohľadávok poskytujeme nasledovné právne služby:

  • právne posúdenie / analýza pohľadávok klienta a návrh riešenia správy / vymáhania pohľadávok (procesy, postupy, stratégie)
  • komunikácia a rokovanie s dlžníkom po splatnosti záväzku (predžalobné výzvy, vypracovanie dokumentácie a vedenie procesu smerujúceho k uznaniu záväzku, dojednaniu splátkového kalendára alebo dohody o urovnaní),
  • právne úkony zabraňujúce zhoršeniu právneho postavenia klienta a vymožiteľnosti jeho pohľadávok,
  • zastupovanie pri mimosúdnom i súdnom vymáhaní pohľadávok a následnom nútenom výkone rozhodnutia súdnym exekútorom, ako aj v zastupovaní v prípadnom konkurze alebo reštrukturalizácii a incidenčných sporoch

 

Naši právnici v Bratislave sú Vám k dispozícii…