Scroll Top
Majerská 44, 821 07 Bratislava

Ako založiť s.r.o.? Postup pre rok 2020

Založenie firmy online

Úvodný obrázok síce ukazuje jednoduché podpísanie dokumentu, ale založenie s.r.o. vôbec nie je také jednoduché. Ak sa aj vy chystáte založiť s.r.o., tento článok je stvorený pre vás. Popisujeme v ňom kompletný postup pri založení s.r.o. Ak to chcete rýchlejšie a pohodlnejšie, založiť s.r.o. môžeme za vás. V článku je ďalej cenník zakladania firiem a postup pre rýchle založenie s.r.o. online.

Obsah:

AKO ZALOŽIŤ S.R.O.

1. Základné údaje
2. Vypracovanie dokumentov
3. Získanie súhlasov
4. Získanie živnostenského oprávnenia
5. Podanie návrhu na zápis spoločnosti

CENA ZA ZALOŽENIE S.R.O.

ZALOŽENIE S.R.O. ONLINE

Ako založiť s.r.o.?

1. Základné údaje o s.r.o.

V prvom kroku založenia s.r.o. je potrebné, aby ste si vedeli zodpovedať otázky ako:

„Aké bude mať moja spoločnosť obchodné meno? Kde budem mať sídlo spoločnosti? Budem spoločnosť zakladať sám, alebo spolu s inými zakladateľmi? Aká bude výška počiatočného základného imania spoločnosti? Kto bude spoločnosť zastupovať a konať v jej mene? Aký bude hlavný predmet podnikania spoločnosti?“

Toto sú len základné informácie o spoločnosti, ktorým je potrebné pred jej založením venovať náležitú pozornosť.

 

Obchodné meno

Už len výber obchodného mena predstavuje časť úspechu vášho podnikania, pretože takto vybraté obchodné meno vás bude reprezentovať po celú dobu existencie spoločnosti. Myslite na to, že takto zvolené obchodné meno vás bude reprezentovať pred tretími osobami navonok, budete ho používať pri styku s úradmi, na rôznych tlačivách, žiadostiach, povoleniach a podobne.

Vo všeobecnosti platí, že obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi, alebo o predmete podnikania. Pri výbere obchodného mena vám odporúčame navštíviť webovú stránku Obchodného registra, ktorá obsahuje verejný zoznam obchodných spoločností, družstiev, či iných právnických osôb, o ktorých to ustanovuje zákon. Prostredníctvom daného zoznamu si môžete veľmi ľahko overiť, či vami navrhované obchodné meno nepoužíva iný podnikateľ, a teda, či je možný jeho zápis do obchodného registra. Dvojitý zápis obchodného mena do registra nie je povolený a v danom prípade môže dôjsť k odmietnutiu vykonania zápisu vášho obchodného mena do obchodného registra.

Obchodné meno musí navyše obsahovať aj dodatok, o aký druh obchodnej spoločnosti sa jedná. V prípade s.r.o. môže byť takýmto dodatkom napr. „spoločnosť s ručením obmedzeným“ alebo niektorá zo skratiek „spol. s r. o.“ alebo „s.r.o.“.

 

Predmet podnikania

Nemenej dôležitý je výber vhodných predmetov podnikania spoločnosti. Pri založení s.r.o. vám odporúčame vždy používať aktuálne označenie predmetov podnikania, ktoré sú platné v čase ich ohlasovania. V opačnom prípade sa vám môže proces založenia spoločnosti podstatne predĺžiť. Aktuálne platné predmety podnikania sú pravidelne zverejňované a aktualizované na webovej stránke Ministerstva vnútra SR.

Predmety vášho podnikania si v zásade môžete vybrať z troch kategórií. Živnostenský zákon rozlišuje remeselnú, viazanú a voľnú živnosť. Na získanie voľnej živnosti bude postačovať splnenie všeobecných podmienok, v prípade remeselnej a viazanej živnosti bude potrebné aj preukázanie odbornej spôsobilosti. Bližšie podmienky týkajúce sa preukazovania odbornej spôsobilosti sú dostupné rovnako na webovej stránke Ministerstva vnútra SR pri jednotlivých predmetoch podnikania.

Počet predmetov podnikania s.r.o. nie je obmedzený. Do živnostenského listu vám preto odporúčame dať si zapísať všetky predmety, ktoré sa týkajú, prípadne by sa v budúcnosti mohli týkať vášho podnikania. Vyhnete sa tak ďalšej administratíve a finančným poplatkom pri rozširovaní vhodných predmetov podnikania vašej spoločnosti do obchodného registra.

 

Sídlo podnikania

Pri zakladaní spoločnosti je potrebné okrem iného vedieť, kde sa bude nachádzať sídlo spoločnosti. Prostredníctvom zvoleného sídla spoločnosti budete komunikovať so zákazníkmi, klientmi, odberateľmi, dodávateľmi, ako aj štátnymi orgánmi a inštitúciami. Sídlo spoločnosti môže byť v dome, byte, nebytovom priestore, vlastnej nehnuteľnosti, či v prenajatom priestore. Sídlo spoločnosti však nemôže byť poštový priečinok (P.O. Box).

V prípade, ak nehnuteľnosť v ktorej sa má sídlo spoločnosti nachádzať nevlastníte, budete navyše potrebovať k založeniu spoločnosti súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zápisom danej nehnuteľnosti ako sídla spoločnosti. V prípade, ak je vlastníkov viac, budete potrebovať súhlas každého z nich.

Ak už máte v základných údajoch o vašej s.r.o. jasno a viete si zodpovedať všetky otázky súvisiace so založením spoločnosti uvedené vyššie, môžete pristúpiť k samotnému procesu jej zakladania.

2. Vypracovanie dokumentov spoločnosti

Nižšie vám bližšie opíšeme dokumenty, ktoré je nevyhnutné v súvislosti so založením spoločnosti vypracovať.

 

Zakladateľská listina / Spoločenská zmluva

Najdôležitejším dokumentom pri zakladaní spoločnosti bude práve zakladateľská listina spoločnosti, resp. spoločenská zmluva. V prípade, ak spoločnosť zakladá jediný zakladateľ, t.j. len jedna osoba, je potrebné vypracovať dokument pod názvom zakladateľská listina. V prípade, ak spoločnosť zakladajú dvaja, alebo viacerí zakladatelia, t.j. dve a viac osoby, bude sa tento dokument označovať ako spoločenská zmluva. Vo všeobecnosti platí, že spoločnosť môže založiť najviac 50 osôb.

Obsah zakladateľskej listiny bude spravidla totožný s obsahom spoločenskej zmluvy, avšak v obidvoch prípadoch platí, že tieto dokumenty musia obsahovať náležitosti stanovené Obchodným zákonníkom. Navyše podpisy zakladateľa, resp. zakladateľov na týchto dokumentoch je v prípade založenia spoločnosti potrebné úradne overiť.

 

Vyhlásenie spoločníka

V prípade, ak spoločnosť zakladá len jeden zakladateľ – fyzická osoba, je potrebné vypracovať aj vyhlásenie jediného spoločníka o tom, že nie je jediným zakladateľom alebo spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach. V prípade ak spoločnosť zakladá len jeden zakladateľ – právnická osoba, bude týmto dokumentom vyhlásenie právnickej osoby, že má viac spoločníkov. Pri procese zakladania s.r.o. je splnenie týchto skutočností nevyhnutnou požiadavkou, ktorý registrový súd pri prvozápise spoločnosti skúma. Dôvodom je zabránenie reťazenia jednoosobových spoločností. Zároveň je potrebné podotknúť, že reťazenie spoločností sa týka len s.r.o.

 

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti

Ďalším nevyhnutným dokumentom pri zakladaní spoločnosti je súhlas vlastníka nehnuteľnosti, v ktorej bude mať vaša spoločnosť sídlo. Je teda zrejmé, že nehnuteľnosť, v ktorej plánujete mať sídlo spoločnosti nie je potrebné vlastniť. V takomto prípade však bude nevyhnutné získať súhlas vlastníka tejto nehnuteľnosti (dom, byt, nebytový priestor), v ktorom vám vyslovene povolí, aby ste jeho nehnuteľnosť zapísali ako vaše sídlo spoločnosti do obchodného registra. V tomto dokumente vám odporúčame, aby bola nehnuteľnosť, v ktorej sa má sídlo nachádzať jednoznačne a podrobne špecifikovaná.

 

Vyhlásenie o splatení vkladu

V procese založenia spoločnosti bude ďalej potrebovať obchodnému registru preukázať, že v súvislosti so založením spoločnosti došlo k splateniu vkladu spoločníka, resp. spoločníkov. V tomto prípade je postačujúce vypracovanie vyhlásenia správcu vkladu, ktorým správca vkladu (spravidla zakladateľ) preukáže vloženie základného imania do spoločnosti. Nie je teda potrebné vklad spoločníka, resp. základné imanie splácať na účet vedený v banke a toto následne preukazovať registrovému súdu tak, ako tomu bolo za predchádzajúcej právnej úpravy.

V takomto prípade teda možno hovoriť aj o založení spoločnosti „bez vkladu“, nakoľko na účely zápisu spoločnosti do obchodného registra plne postačuje vypracovanie jednoduchého vyhlásenia, ktoré bude tvoriť prílohu k samotnému návrhu. Netreba však zabudnúť na skutočnosť, že minimálne základné imanie s.r.o. je 5.000,- EUR, pričom vklad spoločníka do spoločnosti musí predstavovať aspoň sumu 750,- EUR.

 

Podpisový vzor konateľa

Jedným zo zakladateľských dokumentov spoločnosti je aj podpisový vzor konateľa spoločnosti. V prípade, ak je konateľov viac, vyžaduje sa vypracovanie uvedeného dokumentu pre každého jedného z konateľov. Podpisy konateľov na predmetnom dokumente musia byť úradne overené.

 

Chcete tento proces urýchliť? Naši právnici vám pomôžu s rýchlym založením s.r.o. online…

3. Získanie súhlasu správcu dane a Sociálnej poisťovne

V procese založenia spoločnosti je v určitých prípadoch jednou z podmienok zápisu spoločnosti do obchodného registra aj získanie súhlasu správcu dane a/alebo Sociálnej poisťovne.

Podľa ust. § 105b ods. 1 Obchodného zákonníka, s.r.o. nemôže založiť osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného predpisu alebo v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne; to neplatí, ak mu príslušný správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, alebo Sociálna poisťovňa na založenie spoločnosti udelí súhlas. Súhlas sa prikladá k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.

Z uvedeného vyplýva, že zakladatelia spoločnosti nesmú mať podľa Obchodného zákonníka daňové nedoplatky a nedoplatky voči Sociálnej poisťovni. Uvedené skúma registrový súd z úradnej povinnosti. V prípade, ak registrový súd zistí, že zakladateľ má nedoplatky na daniach, alebo na sociálnom poistení, spoločnosť nebude do obchodného registra zapísaná.

Takémuto postupu je možné zabrániť v prípade, ak zakladateľ tento dlh uhradí, a následne registrovému súdu doloží súhlas správcu dane alebo Sociálnej poisťovne. V individuálnych prípadoch je však možné získať od príslušných úradov so zápisom súhlas, pričom v takomto prípade nie je prekážkou ani existencia dlhov zakladateľa. Maximálna výška dlhov však závisí od konkrétnych okolností a je rozdielna v závislosti od inštitúcie. Takýto súhlas je možné od príslušného úradu vyžiadať bezplatne.

Avšak aj v prípade, ak zakladateľ nie je evidovaný v zozname dlžníkov daňového úradu, alebo Sociálnej poisťovne, odporúčame vám k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra priložiť vyhlásenie, že zakladateľ nie je v takomto registri evidovaný. Uvedené môže podstatne skrátiť proces samotného založenia spoločnosti. Zároveň podotýkame, že dlhy v príslušnej zdravotnej poisťovni nie sú prekážkou založenia s.r.o.

4. Získanie živnostenského oprávnenia

V prípade, ak zakladateľské dokumenty už máte vypracované, a zároveň disponujete súhlasom správcu dane, alebo príslušnej Sociálnej poisťovne (ak sa vyžaduje) bude potrebné pristúpiť k ohláseniu živnosti príslušnému okresnému úradu, odboru živnostenského podnikania. Príslušným okresným úradom v takomto prípade je okresný úrad, v ktorom sa nachádza sídlo spoločnosti.

Ohlásenie živnosti je možné vykonať osobne, alebo elektronicky.

 • Osobné ohlásenie živnosti. V prípade osobného ohlásenia živnosti je potrebné, aby ste sa osobne dostavili na príslušný okresný úrad, a vypísali tlačivo „Ohlásenie živnosti pre právnické osoby“ spolu so „Súhlasom na spracovanie osobných údajov“. Tieto dokumenty spolu s potrebnými prílohami, ako zakladateľská listina, resp. spoločenská zmluva, súhlas vlastníka nehnuteľnosti, prípadne dokumenty preukazujúce odbornú spôsobilosť na vykonávanie požadovaných predmetov podnikania predložíte príslušnému okresnému úradu. V prípade, ak ohlasujete voľnú živnosť, poplatok za ohlásenie každej jednotlivej živnosti predstavuje 5,- EUR. Ak ohlasujete remeselnú, alebo viazanú živnosť, takýto poplatok činí 15,- EUR za ohlásenie každej jednotlivej živnosti.
 • Elektronické ohlásenie živnosti. V prípade elektronického ohlásenia živnosti je tento proces pomerne jednoduchší. Je však potrebné, aby ste vlastnili občiansky preukaz s elektronickým čipom aktivovaný na elektronické podpisovanie. V takomto prípade je potrebné vyplniť elektronický formulár na „Ohlásenie živnosti pre právnické osoby“, a rovnako tak pripojiť k návrhu potrebné prílohy. Tieto prílohy vrátane samotného návrhu je však potrebné pred odoslaním podpísať elektronickým podpisom. V prípade, ak ohlasujete voľnú živnosť elektronicky, poplatok neplatíte. Ohlásenie voľných živností v neobmedzenom množstve je zadarmo. V prípade, ak ohlasujete elektronicky remeselnú, alebo viazanú živnosť, poplatok predstavuje 7,50 EUR za ohlásenie každej jednotlivej živnosti.

Ak sú podmienky pre ohlásenie živnosti splnené, príslušný okresný úrad, odbor živnostenského podnikania vám vydá Osvedčenie o živnostenskom oprávnení, v ktorom vám bude zároveň pridelené IČO (identifikačné číslo).

5. Podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra

Ak už finálne disponujete všetkými vyššie uvedenými dokumentmi a súhlasmi príslušných orgánov môžete pristúpiť k poslednému kroku, a to k podaniu návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. Návrh sa podáva registrovému súdu, v obvode ktorého má zapisovaná spoločnosť sídlo.

Ak bol návrh na zápis podaný na miestne nepríslušnom súde, nepríslušný registrový súd je povinný bez zbytočného odkladu postúpiť návrh na zápis miestne príslušnému súdu a upovedomiť o tom navrhovateľa, pretože lehota na zápis začne plynúť až odo dňa doručenia návrhu na miestne príslušný súd.

Za účelom podania návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra je potrebné vyplniť tlačivo „Návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra“ dostupné na www.orsr.sk, tak v elektronickej, ako aj listinnej forme, a tento doložiť požadovanými prílohami, t.j. Zakladateľská listina, resp. Spoločenská zmluva, Čestné vyhlásenie jediného spoločníka – fyzickej osoby, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach, resp. Čestné vyhlásenie jediného spoločníka – právnickej osoby, že má viac spoločníkov, Súhlas vlastníka nehnuteľnosti, Vyhlásenie správcu vkladu, Podpisový vzor konateľa, Súhlas správcu dane, Súhlas Sociálnej poisťovne, resp. Vyhlásenie, že spoločník nemá povinnosť doložiť návrh na zápis spoločnosti súhlasom správcu dane, alebo Sociálnej poisťovne, Osvedčenie o živnostenskom oprávnení, prípadne iné listiny, ktorými je potrebné osvedčiť zapisované skutočnosti.

Rovnako, ako v prípade ohlásenia živnosti, aj návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra je možné podať osobne (poštou), alebo elektronicky.

 • Osobné podanie návrhu. V prípadne osobného podania návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra vyplnený formulár spolu s požadovanými prílohami doručte osobne do podateľne príslušného registrového súdu, prípadne ho môžete zaslať poštou. Správny poplatok za podanie návrhu na zápis spoločnosti v listinnej forme je 300,- EUR.
 • Elektronické podanie návrhu. V prípade elektronického podania návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra je potrebné vyplniť formulár elektronicky. Jednotlivé prílohy, ako aj samotný návrh je opäť potrebné podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Dokumenty sa následne podávajú elektronicky prostredníctvom webovej stránky www.slovensko.sk. Správny poplatok za podanie návrhu na zápis spoločnosti v elektronickej forme je 150,- EUR.

Registrový súd pred prvozápisom spoločnosti do obchodného registra vykonáva formálnu a materiálnu kontrolu návrhu. Účelom je predovšetkým zistiť, či sú splnené podmienky na vykonanie zápisu. Pred zápisom spoločnosti registrový súd overuje, či zakladateľská listina, resp. spoločenská zmluva obsahuje náležitosti v zmysle príslušných právnych predpisov, či v spoločenskej zmluve nie je viac ako 50 spoločníkov, výšku základného imania, či je výška vkladu každého spoločníka a výška splateného vkladu každého spoločníka uvedená v spoločenskej zmluve v súlade so zákonom, a podobne.

V prípade, ak bol návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra vyplnený správne, a spolu s návrhom ste priložili potrebné prílohy, pričom tieto korešpondujú s údajmi uvedenými v návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra, a tento spĺňa materiálne aj formálne požiadavky na zápis, registrový súd vykoná zápis takejto spoločnosti do obchodného registra. O vykonaní zápisu súd nevydáva žiadne rozhodnutie a navrhovateľ je o vykonaní zápisu informovaný písomným potvrdením, ktoré registrový súd bez zbytočného odkladu zasiela navrhovateľovi.

V zmysle Zákona o obchodnom registri je registrový súd povinný vykonať zápis spoločnosti v lehote dvoch pracovných dní odo dňa doručenia návrhu na zápis. V prípade, ak potrebujete mať spoločnosť zapísanú v obchodnom registri k určitému dátumu, prípadne s určitým časovým predstihom pred výkonom vašej podnikateľskej činnosti, odporúčame vám podať návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra čo najskôr, nakoľko vo väčšine prípadov nie je lehota na zápis spoločnosti ustanovená v Zákone o obchodnom registri zo strany príslušných súdov dodržiavaná.

Ako vidíte, proces založenia spoločnosti nie je pre osobu, ktorá nemá s uvedeným skúsenosti vôbec jednoduchý. V prípade, ak využijete naše služby, radi Vám s tým pomôžeme.

Cena za založenie s.r.o.

Vaša celková cena za založenie s.r.o. sa spravidla bude líšiť podľa toho, či sa rozhodnete založiť si s.r.o. svojpomocne, alebo využijete naše služby.

Cena za založenie s.r.o. využitím našich služieb je 189,- EUR. V cene je zahrnuté:

 • počiatočná osobná alebo telefonická konzultácia, kde vám objasníme odpovede na otázky, ktoré vás pri zakladaní spoločnosti napadnú,
 • pomoc pri výbere vhodných predmetov podnikania, ktoré súvisia s vašou podnikateľskou činnosťou,
 • ohlásenie voľných živností v neobmedzenom počte,
 • vypracovanie všetkých dokumentov potrebných k založeniu spoločnosti,
 • vybavenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
 • registrácia spoločnosti na daňovom úrade,
 • vyhotovenie a podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra,
 • zaslanie aktuálneho výpisu z obchodného registra vašej novej s.r.o.,
 • akékoľvek ďalšie úkony potrebné v súvislosti so založením spoločnosti podľa vašich požiadaviek,
 • poradenstvo po založení spoločnosti,
 • úspora vášho času v porovnaní so svojpomocným založením spoločnosti.

V cene nie je zahrnuté:

 • poplatky za overenie podpisov na zakladateľských dokumentoch u notára / na matrike,
 • poplatok za ohlásenie remeselných alebo viazaných živností vo výške 7,50 EUR/ za každú jednotlivú živnosť,
 • zaplatenie súdneho poplatku za podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra vo výške 150,- EUR.

V prípade, ak sa rozhodnete založiť si s.r.o. vlastnými silami, cena sa bude líšiť v závislosti od toho, či ste majiteľom občianskeho preukazu so zaručeným elektronickým podpisom, alebo nie. V prípade, ak takýto občiansky preukaz nevlastníte, budete povinní k úhrade poplatkov spojených so založením spoločnosti v plnej sume. Cena za ohlásenie voľnej živnosti v takomto prípade predstavuje sumu 5,- EUR/ za každú jednu živnosť a cena za ohlásenie remeselnej, alebo viazanej živnosti 15 EUR/ za každú jednu živnosť. Súdny poplatok za podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra budete platiť vo výške 300,- EUR. V uvedenom nie sú ešte zarátané poplatky za overenie podpisov a dokumentov týkajúcich sa založenia spoločnosti u notára. Už v takomto prípade je zrejmé, že cena za založenie s.r.o. svojpomocne bude vyššia ako cena za založenie s.r.o. využitím našich služieb.

V prípade, ak ste vlastníkom občianskeho preukazu so zaručeným elektronickým podpisom, môžete samozrejme na poplatkoch súvisiacich so založením spoločnosti podstatne ušetriť. Poplatok za ohlásenie voľnej živnosti platiť nebudete, pričom poplatok za ohlásenie viazanej, alebo remeselnej živnosti vás vyjde na sumu 7,50 EUR/ za každú jednotlivú živnosť. Výrazne ušetríte aj na súdnom poplatku za podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra, ktorý v prípade elektronického podania predstavuje sumu 150,- EUR. Založenie s.r.o. vlastnými silami vás tak môže vyjsť pomerne lacno.

Je však potrebné pripomenúť, že svojpomocné vypracovanie zakladateľských dokumentov spoločnosti bude podstatne časovo náročnejšie. Navyše vám neodporúčame spoliehať sa na rôzne vzory zverejnené na internete, ktoré môžu byť v mnohých prípadoch neaktuálne, alebo nesprávne, a ktoré nie vždy spĺňajú náležitosti stanovené aktuálnou právnou úpravou. Navyše vypracovanie zakladateľskej listiny, resp. spoločenskej zmluvy spoločnosti si vyžaduje osobitnú pozornosť, nakoľko ovplyvňuje chod spoločnosti aj do budúcnosti.

Ak sa predsa len rozhodnete založiť si spoločnosť vlastnými silami, poraďte sa radšej v prípade akýchkoľvek nejasností s odborníkom. Vyhnete sa tak možným negatívnym následkom, a podstatným chybám v dokumentoch, ktoré môžu v procese svojvoľného zakladania spoločnosti vzniknúť.

Založenie s.r.o. online

Založiť s.r.o. sa dá aj bezstarostne z pohodlia vášho domova. Takýto proces je pomerne jednoduchý. Stačí, ak nás budete kontaktovať s vašou požiadavkou o založenie s.r.o. a my vám následne pošleme dotazník, ktorý vyplníte. Po tom, čo nám poskytnete všetky informácie a údaje potrebné k založeniu takejto spoločnosti, vieme vám vypracovanú dokumentáciu zaslať už do niekoľkých hodín.

Vypracované dokumenty si následne doma vytlačíte a podpíšete. Dokumenty, ktoré vyžadujú, aby váš podpis bol úradne overený, overíte u notára, alebo na matrike. Podpísané dokumenty nám následne môžete zaslať poštou, prípadne pre urýchlenie založenia spoločnosti elektronicky (scan) a ostatné veci už vybavíme za vás.

Založenie s.r.o. online je najrýchlejším spôsobom na to, aby ste mohli začať podnikať už v priebehu niekoľkých dní.

 

Pomôžeme vám s rýchlym založením s.r.o. online?

Obrázky: Pixabay.com