Scroll Top
Majerská 44, 821 07 Bratislava

Franchising

Fungovanie franchisingu

Franchising (alebo franšíza) je systém predaja, prostredníctvom ktorého sa predávajú výrobky, služby alebo technológie. Spočíva v úzkej a stálej spolupráci právne samostatných a finančne nezávislých podnikov – franchisora (franchisingového poskytovateľa) a jeho franchisantov (prijímateľov).

V koncepte franchisingu dáva poskytovateľ franchisingu franchisantom (svojim zmluvným partnerom) právo a súčasne aj povinnosť využívať jeho koncepciu v stanovenom rámci. To oprávňuje, ale aj zaväzuje franchisanta používať meno systému, značku tovaru, značku služieb a ostatné priemyselné ochranné a autorské práva, ako aj know-how, hospodárske, technické a obchodné metódy poskytovateľa franchisingu, spravidla za dojednanú odmenu. Na tento účel partneri medzi sebou uzatvárajú zmluvu.

 

Franchising – Právne poradenstvo a vypracovanie zmlúv pri franchisingu

V prípade, ak uvažujete o začatí podnikania formou franchisingu a potrebujete poradiť, neváhajte nás kontaktovať. V tejto súvislosti poskytujeme predovšetkým právne poradenstvo týkajúce sa vypracovania potrebnej zmluvnej dokumentácie. Príprave zmluvnej dokumentácie je potrebné venovať primeranú pozornosť tak, aby budúca spolupráca zmluvných strán bola vhodne nastavená. V tomto smere je potrebné práva a povinnosti jednotlivých zmluvných strán dostatočne presne a určito špecifikovať, aby sa zmluvní partneri v budúcnosti vyhli akýmkoľvek prípadným sporom a nezhodám.

 

Naši právnici v Bratislave sú Vám k dispozícii…