Scroll Top
Majerská 44, 821 07 Bratislava

Obchodné právo a Právo obchodných spoločností

Naši právnici na Obchodné právo

Naši právnici a advokáti zameraní na obchodné právo zabezpečujú klientom právne poradenstvo, právne zastupovanie a právnu pomoc spočívajúcu v posudzovaní a príprave obchodných zmlúv. V rámci uvedených služieb berieme do úvahy špecifické potreby a požiadavky každého klienta.

Právo obchodných spoločností je jednou z našich hlavných špecializácii. Našim cieľom je pomôcť firmám v právnych otázkach, pomôcť s vypracovaním zmlúv a dokumentov,  pomôcť pri zakladaní, zmenách či rušení firiem a poradiť im tak, aby sa im v podnikaní darilo.  V rámci vypracovania zmlúv navrhujeme klientom vhodné spôsoby ochrany ich záujmov pre akékoľvek situácie, najmä keď druhá zmluvná strana neplní riadne svoje záväzky.

 

V nadväznosti na obchodné právo naši obchodní právnici a advokáti poskytujú klientom nasledovné právne služby:

 • poradenstvo v predzmluvných vzťahoch,
 • vypracovanie a pripomienkovanie obchodných zmlúv,
 • zastupovanie právnikom pri rokovaní o uzatváraní zmlúv,
 • spracovanie právnych analýz na základe predložených právnych dokumentov a iných, klientom požadovaných písomností, vyjadrení, odporúčaní, návrhov, riešení, žiadostí, výziev, a pod.
 • ochrana proti nekalej súťaži, ochrana obchodného mena a obchodného tajomstva (poskytnutie právneho poradenstva a vypracovanie prípadných žalôb o zdržanie sa nekalo-súťažného konania, odstránenie závadného stavu, vydanie bezdôvodného obohatenia, či náhrady škody),
 • právne zastupovanie advokátom v obchodno – právnych sporoch, vrátane zastupovania klienta vo vzťahu k obchodným partnerom.

Právna pomoc – právo obchodných spoločností

Ak plánujete začať podnikať, takisto je vám k dispozícii náš právnik pre firmy. Výber správnej formy obchodnej spoločnosti je jedným z podstatných predpokladov pre úspech vášho podnikania. V tomto smere poskytujeme komplexné služby obchodného práva, právne poradenstvo pri výbere správnej formy podnikania a zároveň vám zabezpečíme kompletný servis týkajúci sa založenia, zmien, či zrušenia právnickej osoby. Poskytujeme tiež právne poradenstvo pri ochrane záujmov obchodných spoločností počas výkonu podnikateľskej činnosti.

Pri zastupovaní našich klientov pred Okresnými úradmi – odbormi živnostenského podnikania a registrovými súdmi využívame predovšetkým zaručený elektronický podpis, ktorý klientovi šetrí čas a peniaze.

 

V nadväznosti na právo obchodných spoločnosti naši právnici pre firmy poskytujú nasledovné právne služby:

 • zakladanie obchodných spoločností,
 • vypracovanie interných dokumentov a pravidiel spoločností,
 • zápis obchodných spoločností do obchodného registra,
 • zmeny obchodného mena a sídla obchodnej spoločnosti,
 • zmena štatutárneho orgánu (konateľa) obchodnej spoločnosti,
 • rozšírenie a zúženie predmetov podnikania obchodnej spoločnosti,
 • zníženie/zvýšenie základného imania spoločnosti,
 • prevod obchodného podielu,
 • zrušenie obchodnej spoločnosti,
 • likvidácia obchodnej spoločnosti,
 • splynutie a zlúčenie obchodných spoločností,
 • poskytovanie iných právnych rád v rámci agendy obchodných spoločností.

 

Naši právnici na obchodné právo v Bratislave sú Vám k dispozícii…