Scroll Top
Majerská 44, 821 07 Bratislava

Občianske právo / Ochrana osobnosti

Občianske právo – poradenstvo a zmluvy

V nadväznosti na odvetvie občianskeho práva poskytujú klientom naši právnici komplexné právne poradenstvo a právnické služby, a to predovšetkým v nasledovných oblastiach:

  • poradenstvo v predzmluvných vzťahoch
  • príprava a pripomienkovanie zmlúv v oblasti občianskeho práva
  • zodpovednosť za škodu a bezdôvodné obohatenie (poskytnutie právneho poradenstva a vypracovanie prípadných žalôb, zastupovanie klientov pred orgánmi štátnej správy)
  • odporovanie právnym úkonom podľa Občianskeho zákonníka
  • zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a iné.

Právo na ochranu osobnosti – právne služby

Okrem iného sa v danej oblasti osobitne zameriavame aj na ochranu osobnosti. Predmetom ochrany osobnosti človeka je podľa ust. § 11 Občianskeho zákonníka najmä život a zdravie, občianska česť a ľudská dôstojnosť, súkromie, meno a prejavy osobnej povahy. V prípade, ak bolo do niektorého z Vašich vyššie uvedených práv zasiahnuté, právna úprava Vám priznáva viaceré prostriedky súdnej ochrany, napr. sa môžete dožadovať upustenia od takéhoto neoprávneného zásahu, odstránenia následkov neoprávneného zásahu, či poskytnutia primeraného zadosťučinenia. Naši advokáti Vám s tým pomôžu.

                                           

V nadväznosti na ochranu osobnosti poskytujeme našim klientom nasledovné právnické služby:

  • zabezpečovanie ochrany pred nezákonným zásahom do osobnostných práv človeka
  • uplatňovanie nárokov na náhradu nemajetkovej ujmy ako aj náhradu škody v dôsledku zásahov do života a zdravia poškodených
  • príprava žalôb vo veciach ochrany osobnosti a zastupovanie našim advokátom na súde

 

Naši právnici v Bratislave sú Vám k dispozícii…