Scroll Top
Majerská 44, 821 07 Bratislava

Cenník právnych služieb

Cenník našich právnikov

Koľko stojí poskytnutie právnych služieb právnikom?

Každý právnik má rozdielne nastavený cenník a na túto otázku preto nie vždy existuje jednoduchá odpoveď, ako keď si objednávate iné služby či tovar. Odmenu právnika za právnické služby určené klientom upravuje vyhláška MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov. S advokátom je na základe Vyhlášky možné dohodnúť nasledovné typy odmien.

Zmluvná odmena

Vo väčšine prípadov je medzi advokátmi a klientmi uprednostňovaná hodinová odmena, ktorá sa určuje podľa počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby; hodinová odmena sa v závislosti od konkrétneho advokáta a advokátskej kancelárie líši a závisí výlučne na dohode medzi advokátom a klientom a od náročnosti a zložitosti právneho riešenia.

Medzi advokátom a klientom môže dôjsť aj k dojednaniu paušálnej sumy, t.j. paušálnej odmeny, ktorá sa môže dohodnúť za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas, alebo za úplné vybavenie veci, či súboru vecí.

Ďalším druhom odmeny je podielová odmena, ktorá sa určuje podielom na hodnote veci. Podielová odmena sa spravidla dohaduje vo forme percentuálneho podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom (maximálne však 20 % z hodnoty veci).

Okrem uvedeného je možné s klientom dohodnúť aj tarifnú odmenu v inej výške ako je základná sadzba tarifnej odmeny.

Tarifná odmena

Základná sadzba tarifnej odmeny sa spravidla stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal. Základná sadzba tarifnej odmeny za poskytovanie právnych služieb v zmysle Vyhlášky za jeden úkon právnej služby z tarifnej hodnoty je nasledovná.

Hodnota sporu Výška jedného úkonu právnej pomoci
do 165,97 € 16,60 €
nad 165,97 € do 663,88 € 16,60 € + 1,66 € za každých aj začatých 33,19 € prevyšujúcich sumu 165,97 €
nad 663,88 € do 6.638,78 € 41,49 € + 9,96 € za každých aj začatých 331,94 € prevyšujúcich sumu 663,88 €
nad 6.638,78 € do 33.193,92 € 220,74 € + 16,60 € za každých aj začatých 1.659,70 € prevyšujúcich sumu 6.638,78 €
nad 33.193,92 € 486,29 € + 6,64 € za každých aj začatých 3.319,39 € prevyšujúcich sumu 33 193, 92 eura

 

Úkonom právnej služby sa rozumie napríklad: spísanie žaloby, rokovanie s protistranou, zastupovanie na súde a iné.

Advokát má popri nároku na odmenu aj nárok na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä na súdne a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov, ako aj nárok na náhradu za stratu času pri úkonoch právnej služby vykonávaných v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta, za čas strávený cestou do tohto miesta a späť a tzv. režijný paušál za každý úkon právnej služby.

Minimalizovanie nákladov

Presnú výšku odmeny advokáta za poskytnutie právnych služieb nikde nenájdete, nakoľko nikdy nie je vopred známe, koľko úkonov právnej služby bude potrebné na vyriešenie právneho problému. Napriek tomu sa vždy snažíme, aby právne služby boli klientovi poskytnuté maximálne efektívne a s cieľom minimalizovania nákladov.

 

Koľko stojí vypracovanie zmluvy právnikom?

Cena za vypracovanie alebo kontrolu zmluvy sa odvíja od toho, o akú zmluvu ide (druh zmluvy), prípadne od toho koľko ma zmluva strán (rozsah zmluvy). Vypracovanie bežnej kúpno-predajnej zmluvy, prípadne darovacej zmluvy môže stáť už od 100,- Eur. Naopak, cena za kontrolu jednoduchších zmlúv sa pohybuje už od 50,- Eur.

V každom prípade Vám odporúčame si dať zmluvu pred podpisom skontrolovať odborníkom. Veľa krát Vám správne naformulovaná a vyvážená zmluva pomôže v prípade sporu ušetriť nemalé finančné prostriedky.

V prípade, ak potrebujete pomoc s vypracovaním, alebo kontrolou zmluvy, radi Vám s tým pomôžeme. Cenovú kalkuláciu Vám vo väčšine prípadov zašleme obratom. Navyše vypracovanie alebo kontrolu jednoduchšej zmluvy vieme v urgentných prípadoch zabezpečiť už do niekoľkých hodín!

 

Poskytujete osobné konzultácie zadarmo?

V zásade nie. Avšak v jednoduchších prípadoch, kedy nie je potrebné osobné stretnutie s advokátom, Vám môžeme poskytnúť bezplatnú právnu odpoveď na Vami položenú otázku prostredníctvom online právneho poradenstva. Veľa krát je totiž možné, že Váš problém vyriešime rýchlo a jednoducho bez potreby návštevy našej kancelárie.

V zmysle zákona č. 586/2003 Zb. o advokácií, advokát poskytuje právne služby za odmenu a má právo požadovať za ne primeraný preddavok. Pri osobnej konzultácií sa snažíme klientovi naplno venovať a čas využiť maximálne efektívne, aby sme zistili všetky podrobnosti prejednávaného prípadu. V sporových veciach Vás v žiadnom prípade nebudeme nútiť do súdneho konania, ale našou prioritou je vždy vyriešiť vec mimosúdne. Práve v takýchto prípadoch je nevyhnutná Vaša osobná prítomnosť a súčinnosť s advokátom.

Na osobnom stretnutí Vám o prejednávanej veci poskytneme všetky požadované informácie a navrhneme možnosti riešenia, ktoré potrebujete na to, aby ste sa mohli slobodne rozhodnúť, akou cestou sa vyberiete. V prípade, ak ide o komplikovanejší a časovo náročnejší prípad, vždy hľadáme kompromis a cestu ako zabezpečiť, aby boli poplatky klienta čo najnižšie.

 

Naši právnici v Bratislave sú Vám k dispozícii…