Scroll Top
Majerská 44, 821 07 Bratislava

Advokát pre váš biznis

Advokát pre biznis

Či už vediete malú firmu, alebo ste zamestnávateľom a spoločnosťou s niekoľkými desiatkami, či stovkami zamestnancov, je nepochybné, že pre správne fungovanie spoločnosti potrebujete okrem iného dve veci, a to dobrého účtovníka a advokáta.

 

Vhodne zvolený účtovník vám bude dohliadať na komplexné vedenie účtovnej a daňovej agendy, výkazov, spracovanie miezd a poskytovať poradenstvo v tomto smere. Advokát vám bude vždy po ruke v iných oblastiach, v ktorých sa spoločnosti často domnievajú, že zvládnu aj svojpomocne. V prípade výskytu problémov však na takéto konanie spoločnosti veľakrát doplácajú a domôcť sa nápravy môže byť už komplikovanejšie, ak nie dokonca aj nemožné.

Konzultovanie s advokátom záležitosti ohľadom vášho biznisu vopred vám môže veľakrát ušetriť nemalé finančné prostriedky. No a zároveň čas, ktorý by ste museli v súvislosti s urovnaním prípadných sporov vynaložiť. Namiesto toho sa môžete ďalej venovať chodu vašej spoločnosti a o právne záležitosti si viac nemusíte robiť starosti.

Tak teda čo všetko môže advokát pre vašu firmu či podnikanie zastrešiť?

Ako vám advokát v podnikaní pomôže?

1. Zmluvy

Príprava, pripomienkovanie a uzatváranie zmlúv patrí bezpochyby k najčastejším právnym úkonom, s ktorými sa každý podnikateľ v bežnom podnikateľskom prostredí stretáva. Koľkokrát ste však reálne podpísali zmluvu s vašim odberateľom, dodávateľom, či zmluvným partnerom bez toho, aby ste si zmluvu aj dôkladne prečítali a vyhodnotili riziká, ktoré vám v prípade porušenia záväzkov z takejto zmluvy hrozia?

Prax ukazuje, že podnikatelia sa svojim zmluvným záväzkom pred podpisom zmluvy dostatočne nevenujú a týmto neprikladajú náležitú pozornosť, až kým nevznikne problém, ktorý je potrebné riešiť. Veľakrát potom z titulu uzavretej zmluvy zistia, že zmluva ich situáciu nerieši, prípadne rieši, ale značne v ich neprospech.

Zmluvy

 

Je nepochybné, že zmluvný partner, ktorý vám zmluvu predkladá, znenie zmluvy pravdepodobne vypracoval, alebo táto bola vypracovaná na jeho ochranu. V takejto zmluve zmluvný partner väčšinou neuvádza ustanovenia, ktoré by mu zakladali povinnosti nad rámec toho, čo je skutočne nevyhnutne potrebné k dosiahnutiu účelu zmluvy. Naopak, Vy ako podnikateľ môžete byť v prípade porušenia vašich záväzkov zo zmluvy neprimerane sankcionovaný, čo si pri podpise zmluvy v dnešnej uponáhľanej dobe ani len neuvedomíte.

Veľa podnikateľov ani len nevie, že o podmienkach zmluvy je možné s druhou zmluvnou stranou rokovať a nie je potrebné ju podpísať v predloženom znení. Tomuto postupu sa navyše veľakrát vyhýbajú z dôvodu obáv, že v prípade vytknutia niektorých podmienok zmluvy by druhá zmluvná strana na uzavretí zmluvy nemala ďalej záujem. Bez toho, aby ste však svojmu zmluvnému partnerovi vaše pripomienky k uzavretiu zmluvy vytkli, uvedené nezistíte.

„V prípade neplatnej zmluvy v zásade platí, že zmluvné strany sú povinné si navzájom vrátiť všetko, čo podľa nej dostali.“

 

Pri uzatváraní akejkoľvek zmluvy s vašim obchodným partnerom je nevyhnutné zodpovedať si predovšetkým nasledovné otázky.

A) Obsahuje zmluva všetky podstatné náležitosti?

Pred podpisom každej zmluvy je v prvom rade vždy potrebné overiť, či zmluva obsahuje podstatné náležitosti, ktoré má v zmysle konkrétneho zákona obsahovať. V tomto smere je potrebné, aby ste si preštudovali zákon, podľa ktorého je zmluva uzatvorená (napr. Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov a podobne). Veľakrát práve tieto zákony presne určujú, aké náležitosti musí zmluva obsahovať (napr. určenie zmluvných strán, označenie predmetu nájmu, dojednanie o kúpnej cene a podobne).

V prípade, ak zmluva podstatné náležitosti vyžadované zákonom neobsahuje, môže sa dokonca stať, že zmluva bude neplatná. Posudzovanie platnosti, resp. neplatnosti zmluvy patrí v prípadnom súdnom konaní k prvému kroku, ktorý súdy skúmajú, pričom práve na základe uvedeného sa odvíja ďalší procesný postup, ako aj rozhodnutie súdu.

Je dôležité poznamenať, že v prípade neplatnej zmluvy v zásade platí, že zmluvné strany sú povinné si navzájom vrátiť všetko, čo podľa nej dostali. Je nepochybné, že v niektorých prípadoch môže byť takéto konanie pomerne komplikované, ak nie aj nemožné.

B) Neobsahuje zmluva príliš vysoké zmluvné pokuty?

Pri vypracovaní zmlúv sa pomerne často stáva, že pre prípad porušenia záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy, si strany dojednajú zmluvnú pokutu. Veľakrát je však dojednanie zmluvnej pokuty viazané len na porušenie povinností jednej zmluvnej strany, pričom druhej zmluvnej strane pri porušení povinnosti nevyplývajú žiadne podstatné sankcie. Prípadne sa stáva, že výška pokuty je podstatne vyššia ako reálna hodnota záväzku, ktorú zabezpečuje, alebo prípadná škoda, ktorá by druhej strane porušením zabezpečenej povinnosti mohla vzniknúť.

V takom prípade možno konštatovať, že zmluva je zjavne neprimeraná a vyhotovená len v prospech jednej zmluvnej strany. Navyše aj pre platnosť dojednania zmluvnej pokuty ako takej je potrebné splnenie podmienok. A to v prvom rade existencia záväzku, ktorý zabezpečuje

  • dostatočne určité a zrozumiteľné stanovenie zmluvnej pokuty (alebo spôsobu jej určenia),
  • dostatočne definovaná povinnosť, ktorej splnenie zmluvná pokuta zabezpečuje a
  • písomná forma.

C) Akým spôsobom je možné zmluvu ukončiť?

V zásade platí, že zmluvné strany si môžu v zmluve dohodnúť rôzne spôsoby ukončenia zmluvy, ako napríklad dôvody podania výpovede zmluvy, odstúpenia od zmluvy, avšak len s výnimkou prípadov, kedy spôsob ukončenia zmluvy nie je limitovaný kogentnou právnou úpravou.

Tomu je tak napríklad v prípade zmluvy o nájme nebytového priestoru, kedy zákon v prípade nájmu na dobu určitú presne stanovuje dôvody, pre ktoré je možné zmluvu o nájme nebytového priestoru vypovedať. Zmluvné strany nie sú v danom prípade oprávnené dôvody výpovede zmluvy modifikovať, t.j. rozšíriť alebo zúžiť. Predovšetkým prenajímatelia sa v tomto smere veľakrát dopúšťajú chýb, ktoré im môžu sťažiť možnosti ukončenia ich nájmu.

Aj s ohľadom na uvedené je v niektorých prípadoch vhodné poznať právne predpisy, alebo v opačnom prípade (ak to umožňuje zákon), ešte pred uzatvorením zmluvy si dojednať konkrétne dôvody, pre ktoré je možné zmluvu s druhou zmluvnou stranou ukončiť.

D) Je vhodné do zmluvy zapracovať aj niečo navyše?

Najmä v súvislosti s aktuálnou situáciou vo svete spôsobenou šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 veľa podnikateľov zistilo, že ich zmluvné dojednania nie sú dostatočné. V určitých prípadoch sú pre nich navyše ich zmluvy značne nevýhodné (napríklad povinnosť platenia nájomného z titulu uzavretej zmluvy o nájme nebytových priestorov napriek tomu, že predmet nájmu nie je možné v dôsledku mimoriadnej situácie a opatrení vlády užívať).

Dotknutí podnikatelia sa tak dostávajú do značne nevýhodného postavenia, ktoré môže mať pre mnohých z nich až likvidačné následky. Takýmto prípadom je možné zabrániť v budúcnosti práve správnym koncipovaním a doplnením ustanovení do zmluvy, ktorým sa bežne neprikladá náležitá pozornosť.

Komplexná pomoc advokáta ohľadom zmlúv

Vyššie uvedené predstavuje len minimálny výpočet ustanovení zmluvy, ktoré je vhodné pri uzatváraní zmluvy zohľadniť. Advokát vám môže pomôcť s každou zmluvou, ktorú budete v budúcnosti uzatvárať, a to pred jej podpisom:

  • skontrolovať zmluvu,
  • pripomienkovať zmluvu,
  • upozorniť vás na neprimerané ustanovenia zmluvy, ustanovenia vo váš neprospech,
  • rokovať vo vašom mene o nových podmienkach zmluvy.

Veľa podnikateľov využíva aj inštitút revízie už podpísaných zmlúv, za účelom odstránenia významných nedostatkov, ktoré zmluvy obsahujú. Problémom sa tak dá predísť aj jednoduchým vypracovaním dodatku k zmluve ešte predtým, ako tento v skutočnosti vznikne.

Navyše v prípade advokáta, ktorý vám zmluvy kontroluje pravidelne a pozná Vaše podnikanie, je proces pripomienkovania a kontroly zmlúv pomerne efektívny, nakoľko tento vie presne určiť a vyhodnotiť, na čo je potrebné sa v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou v zmluve zamerať.

2. PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY

Druhou oblasťou, ktorú môže v rámci vašej podnikateľskej činnosti advokát právne pokryť sú pracovnoprávne vzťahy so zamestnancami a spory z toho vyplývajúce.

Advokát pre firmy

 

Zmluvné pokuty

Už pri uzatváraní pracovnej zmluvy so zamestnancami robí veľa zamestnávateľov chybu, kedy zamestnancovi ukladá pri porušení pracovných povinností pokuty. Niektorí zamestnávatelia majú na tieto účely dokonca vypracovaný sadzobník pokút, ktoré jednotlivým zamestnancom v prípade porušenia povinností následne ukladajú.

V pracovnom práve však nie je možné, aby si zamestnávateľ a zamestnanec dohodli zmluvnú pokutu pre prípad porušenia povinnosti zamestnanca. Týka sa to tak pracovných zmlúv, ako aj dohôd o práci vykonávaných mimo pracovného pomeru. Takáto dohoda je neplatná a rovnako tak zamestnávateľ ani len nemá právo požadovať od zamestnanca jej zaplatenie. V opačnom prípade vám za uvedené môže byť dokonca zo strany príslušného Inšpektorátu práce uložená aj pokuta.

Ak zamestnanec poruší pracovnú disciplínu, Zákonník práce ustanovuje pre zamestnanca iné možnosti ako ho sankcionovať (napr. skončenie pracovného pomeru výpoveďou, okamžité skončenie pracovného pomeru v prípade závažného porušenia pracovnej disciplíny, a podobne). Ukladanie pokút zamestnancom však nemá oporu v pracovnoprávnych predpisoch.

Spôsobenie škody zamestnancom

Ďalším prípadom je spôsobenie škody zamestnancom zamestnávateľovi. Veľa zamestnávateľov v prípade vzniku škody od zamestnanca požaduje jej náhradu v celej výške, dokonca si túto náhradu škody automaticky strhávajú zo mzdy zamestnanca. Takýto postup zamestnávateľov nie je správny a je v rozpore so zákonom. Pri uplatnení nároku na náhradu škody voči zamestnancovi platí, že zamestnávateľ vo všeobecnosti môže požadovať od zamestnanca náhradu škody, za ktorú zamestnanec zodpovedá, pričom požadovanú náhradu škody určí zamestnávateľ.

Pri škode spôsobenej z nedbanlivosti, ktorú zamestnávateľ požaduje od zamestnanca, sa obmedzuje náhrada u jednotlivého zamestnanca štvornásobkom jeho priemerného mesačného zárobku, ktorý dosiahol pred porušením povinnosti v dôsledku ktorého škoda vznikla. V prípade úmyselne spôsobenej škody je možné požadovať okrem skutočnej škody aj náhradu ušlého zisku.

Zamestnávateľ by mal požadovanú náhradu škody so zamestnancom prerokovať a oznámiť mu ju najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď sa zistilo, že škoda vznikla a že za ňu zamestnanec zodpovedá. V prípade, ak zamestnanec uzná záväzok nahradiť škodu v určenej sume, môže sa s ním zamestnávateľ dohodnúť na spôsobe jej úhrady (najjednoduchší spôsob predstavuje náhrada škody na základe dohody o náhrade škody).

Platnosť dohody o spôsobe úhrady je podmienená písomnou formou, to však neplatí v prípade, ak škoda už bola uhradená. Dohoda o náhrade škody by mala obsahovať uznanie zamestnanca, že škodu spôsobil, záväzok nahradiť škodu v určenej výške, a dohodnutie spôsobu náhrady škody. Naopak v prípade, ak zamestnanec škodu neuzná, alebo nechce ju dobrovoľne uhradiť, je potrebné si vymáhať nárok na náhradu škody len prostredníctvom súdu.

Skončenie pracovného pomeru

Osobitne je potrebné venovať pozornosť aj správnej forme skončenia pracovného pomeru so zamestnancom, kedy zamestnávatelia pomerne často skončia pracovný pomer so zamestnancom neplatne. Dôsledkom je tak vedenie súdneho konania zamestnancom, ktoré končí rozhodnutím súdu v prospech zamestnanca a tomu zodpovedajúcimi nárokmi (napr. nárok na náhradu mzdy, nárok na náhradu ušlej mzdy, rozhodnutie, že pracovný pomer trvá aj naďalej a podobne).

Každé pochybenie zamestnávateľa na úseku pracovného práva, a osobitne voči zamestnancom môže pre zamestnávateľa predstavovať hrozbu, či už v podobe pokuty udelenej mu príslušným orgánom (napríklad Inšpektorát práce), alebo prípadného pracovnoprávneho súdneho sporu začatého na návrh zamestnanca. Pomoc advokáta je v takýchto prípadoch veľmi žiadaná, nakoľko zamestnávatelia si nie sú v mnohých prípadoch vedomí následkov, ktoré im v dôsledku nezákonného postupu hrozia.

3. PRAVIDELNÁ PRÁVNA POMOC

Odhliadnuc od vyššie uvedeného, pôsobnosť advokáta na úseku ochrany vašej spoločnosti, alebo podnikateľa ako takého je podstatne širšia, ako je uvedené v tomto príspevku. V niektorých prípadoch je potrebné spory riešiť okamžite a nájsť právnu pomoc „na poslednú chvíľu“ môže byť pomerne náročné.

Aj z uvedeného dôvodu je vhodné mať advokáta vždy nablízku a vedieť, že je možné sa na neho vždy obrátiť. V prípade, ak je už nárok oprávneného uplatnený na súde, je často už neskoro a otázkou ostáva iba to, aké vysoké vaše straty budú.

obrázky: unsplash.com

 

Potrebujete advokátsku pomoc pre vašu firmu? Radi vám pomôžeme!