Scroll Top
Majerská 44, 821 07 Bratislava

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY OD 01.07.2024

Všeobecné obchodné podmienky e-shopu

Od 01.07.2024 nadobudne účinnosť nový zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý prinesie všeobecnú právnu úpravu v oblasti ochrany spotrebiteľa a nahradí viaceré, doterajšie platné právne predpisy, a to:

  • zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;
  • zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; a
  • zákon č. 299/2019 Z. z. o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu a o zmene zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Odporúčania:

Najdôležitejšími zmenami, ktoré prináša nová právna úprava, a ktoré odporúčame obchodníkom v rámci úpravy a aktualizácie svojich obchodných podmienok v tomto ohľade zabezpečiť, sú zjednotenie používaných termínov v súlade s platnými právnymi predpismi, aktualizáciu informačných požiadaviek pri zmluvách uzatváraných na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov a splnenie informačných povinností obchodníkov, ktoré spočívajú najmä v poskytnutí informácií, či ponuka pochádza od obchodníka alebo nepodnikateľa, aby kupujúci mali transparentnú informáciu, či pri kúpe budú požívať ochranu priznanú im v právnom postavení spotrebiteľa. Rovnako tak odporúčame aktualizovať aktuálne používané formuláre na odstúpenie od zmluvy, a prípadné poučenia o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy.

 

Písomná forma kúpnej zmluvy

 

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa zároveň zavádza novú reguláciu pri znižovaní cien, aby nedochádzalo k cenovej manipulácii v podobe zavádzania spotrebiteľov o výške skutočnej zľavy. Po novom je obchodník povinný v každom oznámení o znížení ceny tovaru uviesť predchádzajúcu cenu tovaru, ktorou sa myslí najnižšia cena, za ktorú obchodník predával alebo poskytoval tovar v období 30 dní pred znížením ceny tovaru, alebo od začiatku predaja alebo poskytovania tovaru, ak obchodník predával alebo poskytoval tovar v období kratšom ako 30 dní pred znížením ceny.

V nadväznosti na nový zákon o ochrane spotrebiteľa Vám radi pomôžeme s revíziou Vašich Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku. V prípade záujmu o nezáväznú cenovú ponuku nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese: office@oslegal.sk.

Pomôžeme vám s kontrolou alebo vypracovaním zmlúv.
Ušetríte tak čas aj nemalé financie.