Scroll Top
Majerská 44, 821 07 Bratislava

Všeobecné obchodné podmienky e-shopu – čo všetko musia obsahovať

Všeobecné obchodné podmienky e-shopu

 

Patríte medzi podnikateľov, ktorí prevádzkujú e-shop, a teda predávajú svoj tovar, či služby na internete? V takom prípade určite viete, že každý e-shop musí mať vytvorené vlastné obchodné podmienky. Všeobecné obchodné podmienky by mali byť vypracované individuálne pre konkrétny e-shop a ponúkané tovary, či služby.

Veľa podnikateľov sa však snaží ušetriť a zabudne na správnosť, alebo dokonca aj samotné vypracovanie právnych dokumentov svojho e-shopu. Navyše viacerí podnikatelia v prvom momente siahajú po vzoroch VOP zverejnených na internete, ktoré však len v ojedinelých prípadoch spĺňajú zákonné požiadavky a osobitosti prevádzkovaného e-shopu.

To je však chyba, keďže následne zistia, že pokuty z kontrol alebo iných procesov v rámci prevádzkovania e-shopu, ich budú stáť oveľa viac financií, ako by ich stálo kvalitné pripravenie týchto dokumentov. Pokuty, či iné následky (súdne spory a pod.) môžu byť pre nejedného podnikateľa likvidačné. Dobré obchodné podmienky by mali byť v súlade so zákonom a zároveň by mali podnikateľa dostatočne chrániť.

Nakoľko je vypracovanie kvalitných všeobecných obchodných podmienok pomerne zložité, je preto vždy výhodnejšie, ak zveríte vypracovanie právnych dokumentov súvisiacich s prevádzkovaním e-shopu odborníkovi. Takýto postup Vám zabezpečí nielen zverejnenie právnych dokumentov bez zákonných nedostatkov, ale môžete sa tak vyhnúť aj prípadným sporom vyplývajúcim z ich nesprávneho, či neúplného znenia.

Čo musia obsahovať všeobecné obchodné podmienky e-shopu?

Pri vypracovaní všeobecných obchodných podmienok je potrebné venovať osobitnú pozornosť nasledovným skutočnostiam:

1. Všeobecné obchodné podmienky musia byť v súlade so zákonom

V prípade, ak predávate ako predajca tovaru, či služby svojím zákazníkom prostredníctvom internetu, uzatvárate tým so zákazníkom zmluvu uzatvorenú na diaľku. Súčasťou tejto zmluvy by mali byť práve Vaše všeobecné obchodné podmienky, ktoré budú bližšie špecifikovať Váš vzťah so zákazníkom. Zákon č. 102/2014 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov bližšie špecifikuje, aké náležitosti by mali všeobecné obchodné podmienky obsahovať, aby boli v súlade so zákonom.

Zákazník by tak mal byť informovaný napr. o hlavných vlastnostiach tovaru, alebo charaktere služby, obchodnom mene, sídle/mieste podnikania a kontaktných údajoch predávajúceho, celkovej cene tovaru, alebo služby, platobných podmienkach, dodacích podmienkach, možnostiach odstúpenia od zmluvy a podobne. Avšak upozorňujeme, že všeobecné obchodné podmienky by v závislosti od konkrétneho prípadu mali byť vypracované aj v súlade s inými právnymi predpismi, a to napr. zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa a iné.

Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

2. Všeobecné obchodné podmienky by mali Vás ako predajcu dostatočne chrániť

Určite je Vám známe, že všeobecnými obchodnými podmienkami ako takými sa riadi celý proces nákupu tovaru, alebo poskytnutia služby, ako aj spôsob prípadnej reklamácie. Je preto dôležité, aby všeobecné obchodné podmienky spĺňali zákonné predpoklady spôsobu predaja tovaru alebo poskytnutia služby, a zároveň Vám zabezpečovali dostatočnú ochranu.Okrem náležitostí všeobecných zmluvných podmienok, je možné do ich textu zakomponovať aj vlastné zmluvné dojednania a prakticky čokoľvek. Tu je však podmienka, aby vlastné zmluvné dojednania neodporovali zákonu, alebo ho neobchádzali. Ak teda budete chcieť na svoju ochranu uviesť do všeobecných obchodných podmienok ustanovenia na Vašu ochranu, preverte si v prvom rade, či tieto nie sú v rozpore so zákonnou úpravou.

Naopak, ak do všeobecných obchodných podmienok neuvediete informácie, ktoré sú vyžadované príslušnou zákonnou úpravou, nedopúšťate sa tým len porušenia zákona, ale môže sa stať, že týmto spôsobom nebudete náležite chránení. Napríklad, ak zákazníkovi vôbec neposkytnete informáciu o možnosti odstúpenia od zmluvy bez udania dôvodu, vzniká zákazníkovi právo odstúpiť od zmluvy až v lehote 12 mesiacov a 14 dní, a teda viac ako jeden rok. Nakoľko v ostatných prípadoch je táto lehota vo všeobecnosti 14 dní, dostávate sa tým do značne nevýhodnej pozície. Zákazníkovi navyše poskytnete viac práv ako v skutočnosti v zmysle zákonnej právnej úpravy má.

3. Zákazník musí mať možnosť oboznámiť sa so všeobecnými obchodnými podmienkami

Pred tým, ako si zákazník záväzne objedná na internete tovar, alebo využije poskytnutie služby, je potrebné aby okrem iného mal možnosť oboznámiť sa so všeobecnými obchodnými podmienkami. Zákon síce nepredpisuje miesto, kde by mali byť všeobecné obchodné podmienky umiestnené, je však vhodné ich vždy umiestniť na viditeľnom mieste pre zákazníkov. Zároveň upozorňujeme, že od zákazníka by ste nemali vyžadovať súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami a podmieňovať tým potvrdenie samotnej objednávky.Alternatívou je vyjadrenie zákazníka, že sa so všebecnými obchodnými podmienkami oboznámil.

Pokuty a sankcie za nesprávne VOP

Orgánom dozoru na úseku kontroly prevádzkovania e-shopov je Slovenská obchodná inšpekcia. V prípade porušenia mať vypracované všeobecné obchodné podmienky, alebo v prípade, ak sú všeobecné obchodné podmienky v rozpore so zákonnou úpravou riskujete pokutu vo výške niekoľko stoviek eur, až po takmer 66.400 € v závislosti od závažnosti porušenej povinnosti.

A nielen to, v prípade zistenia porušenia bude Váš e-shop predmetom inšpekcie a kontroly, pričom rozhodnutia o uložení pokuty Slovenskou obchodnou inšpekciou sú zverejňované, čo je veľmi zlá reklama pre Váš obchod.

Kvalitne vypracované všeobecné obchodné podmienky

Chcete mať kvalitne vypracované všeobecné obchodné podmienky alebo máte záujem o revíziu Vami používaných obchodných podmienok? Neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese office@oslegal.sk, alebo na telefónnom čísle +421 905 311 488.

Obrázky: Pixabay.com

 

Naši právnici Vám s tým pomôžu