Scroll Top
Majerská 44, 821 07 Bratislava

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Zmluvy

Viete, že od 01.11.2018 je Vašou povinnosťou vykonať zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra, pričom táto povinnosť platí takmer pre všetky firmy?

Kto je konečný užívateľ výhod?

Konečného užívateľa výhod definuje zákon č. 297/2008 Zb. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade právnickej osoby je konečný užívateľ výhod osoba, ktorá:

  • má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní,
  • právo vymenovať, inak ustanoviť, alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe, alebo akéhokoľvek ich člena,
  • ovláda právnickú osobu iným spôsobom,
  • právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Konečným užívateľom výhod, ktorý sa zapisuje do obchodného registra je tak každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu a každá fyzická osoba, v prospech ktorej vyššie uvedené subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Povinnosť zápisu sa vzťahuje na nové aj existujúce spoločnosti

Povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra sa vzťahuje tak na novozaložené spoločnosti, ako aj už existujúce spoločnosti. Existujúce spoločnosti, ktoré boli zapísané do obchodného registra do 31.10.2018, musia zabezpečiť zápis konečného užívateľa výhod najneskôr do 31.12.2019. V prípade, ak konečný užívateľ výhod nebude do obchodného registra zapísaný v uvedenej lehote, Vašej spoločnosti hrozí uloženie pokuty až do výšky 3.310 €.

 

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra Vám radi bez zbytočného odkladu zabezpečíme za priaznivú cenu 89 €. Neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese office@oslegal.sk, alebo na telefónnom čísle +421 905 311 488.

Obrázky: Pixabay.com

 

Naši právnici to radi vybavia za Vás…