Scroll Top
Majerská 44, 821 07 Bratislava

Cenník poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Cenník u lekára

Kto je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti

Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť. Presnú definíciu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti definuje ustanovenie § 4 zákona č. 578/2004 Zb. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorého je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti:

  1. fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe
    1. povolenia Ministerstva zdravotníctva SR, alebo samosprávneho kraja, alebo povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti podľa zákona č. 362/2011 Zb. o liekoch a zdravotníckych pomôckach,
    2. živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu, alebo
  2. fyzická osoba – podnikateľ, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, pričom samostatnú zdravotnícku prax môžu vykonávať zdravotnícki pracovníci v povolaní lekár, zubný lekár, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, liečebný pedagóg, logopéd, psychológ a masér, alebo,
  3. fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo povolenia na prevádzkovanie kúpeľnej liečebne podľa ustanovenia § 9a zákona č. 576/2004 Zb. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je každý poskytovateľ povinný dodržiavať zákonné ustanovenia, ktoré mu vyplývajú z platných právnych predpisov. Medzi základné povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti patrí okrem iného povinnosť umiestniť na prístupnom a viditeľnom mieste cenník všetkých zdravotných výkonov, ktoré poskytovateľ poskytuje. Za prístupné a viditeľné miesto sa považuje vyvesenie cenníka vo vstupných priestoroch, priestoroch čakárne alebo iných verejne prístupných priestoroch zdravotníckeho zariadenia, ako aj jeho uverejnenie na webovom sídle, ak ho má zriadené.

V danom prípade teda môžeme hovoriť o dvoch rôznych povinnostiach poskytovateľa, a to o jeho povinnosti zverejniť cenník, a povinnosti zverejniť zoznam výkonov, ktoré sú poskytovateľom poskytované, a to všetko na verejnosti prístupnom mieste. V zmysle zákonnej právnej úpravy, za takto verejne prístupné miesto možno považovať každé miesto, ktoré je pacientovi bežne prístupné, t.j. recepcia, čakáreň, webová stránka. Pre doplnenie uvádzame, že za takéto miesto však nemožno v žiadnom prípade považovať ambulanciu lekára, nakoľko v tomto prípade podmienka verejnej prístupnosti cenníka a zoznamu výkonov nie je splnená.

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že právny vzťah, ktorého predmetom je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, vzniká na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorú osoba uzatvorí s poskytovateľom. Pred uzatvorením dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa osoba zvyčajne informuje o podmienkach poskytovania zdravotnej starostlivosti, súčasťou ktorých by malo byť okrem iného aj informovanie sa o cenníku a zozname výkonov poskytovateľa.

Pacient by tak mal mať možnosť sa s cenníkom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti bezpochyby oboznámiť ešte pred poskytnutím výkonu zdravotnej starostlivosti, resp. pred uzatvorením takejto dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Čo by mal obsahovať cenník poskytovateľa zdrav. starostlivosti?

Cenník poskytovateľa zdravotnej starostlivosti by mal predovšetkým obsahovať zoznam zdravotných výkonov, ktoré je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti oprávnený poskytovať na základe jemu udelenej licencie, resp. povolenia, ako aj jeho odbornej spôsobilosti.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti by mal navyše pri určovaní výšky úhrad za jednotlivé zdravotné výkony rešpektovať ustanovenia zákona č. 18/1996 Zb. o cenách, a teda poskytovateľ nesmie požadovať od osôb za poskytnutie zdravotného výkonu neprimeranú cenu. Odhliadnuc od uvedeného v prípade, ak zdravotný výkon nie je u konkrétneho poskytovateľa hradený z verejného zdravotného poistenia (poskytovateľ, ktorý nemá zmluvu s príslušnou poisťovňou), sa domnievame, že v takejto cene za zdravotný výkon môžu byť zo strany poskytovateľa započítané aj oprávnené náklady a primeraný zisk.

Napriek tomu však platí, že cena za poskytnutie zdravotného úkonu určená poskytovateľom v aktuálnom cenníku výkonov, resp. v dohode o poskytnutí zdravotnej starostlivosti by mala byť pre poskytovateľa záväzná, a táto by nemala byť osobe, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytuje menená. A teda v prípade, ak pred poskytnutím zdravotného výkonu, resp. pred uzavretím dohody o poskytnutí zdravotnej starostlivosti pacient súhlasil s poskytnutím výkonu za určitú cenu, poskytovateľ nie je oprávnený túto cenu následne pacientovi jednostranne navýšiť.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je ďalej povinný takto zverejnený, a pacientovi dostupný cenník dodržiavať, a zaslať ho bezodkladne spolu so všetkými poskytovanými zdravotnými výkonmi, vrátane každej jeho zmeny, samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia. Takýto samosprávny kraj navyše vykonáva aj dozor nad dodržiavaním vyššie uvedených povinností v súvislosti s vydaním a zverejnením cenníka poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Vyberanie storno poplatku u lekára

Storno poplatok u lekára

V mnohých prípadoch je súčasťou cenníka poskytovateľa zdravotnej starostlivosti aj výška sumy storno poplatku, ktorú poskytovateľ požaduje v prípade nedostavenia sa osoby na objednaný termín, alebo v prípade nezrušenia rezervácie objednaného termínu včas. Podmienky určenia a nároku poskytovateľa na úhradu storno poplatku voči jednotlivým osobám má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti obvykle stanovené vo všeobecných zmluvných podmienkach poskytovania zdravotnej starostlivosti, alebo priamo v dohode o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Všeobecne však ide o podmienky, o ktorých musí byť dotknutá osoba informovaná ešte pred uzatvorením dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, rezerváciou termínu vyšetrenia, alebo poskytnutia zdravotného výkonu.

 

V tejto súvislosti si mnoho osôb pokladá otázku, či je vôbec poskytovateľ zdravotnej starostlivosti oprávnený úhradu tohto storno poplatku od pacienta vyžadovať?

Na uvedenú otázku sú názory odborníkov pomerne odlišné. Jedna skupina ľudí zastáva názor, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú oprávnení vyžadovať od pacientov peniaze výlučne za úkony, ktoré stanovuje zákon o č. 577/2004 Zb. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, kde storno poplatok zásadne nepatrí. Takýto poplatok nie je poskytovaním zdravotnej starostlivosti a lekár nemôže touto úhradou poskytovanie zdravotnej starostlivosti podmieňovať.

Na druhej strane existujú názory, ku ktorému sa prikláňame aj my, kedy je vyberanie storno poplatku poskytovateľom zdravotnej starostlivosti možné a oprávnené, avšak aj k tomu musia byť splnené určité podmienky. Týmito podmienkami sú predovšetkým riadne informovanie osôb, ktorým má byť zdravotná starostlivosť poskytnutá o podmienkach vzniku nároku poskytovateľa na úhradu storno poplatku, o jeho výške, ako aj o s tým súvisiacich povinnostiach dotknutých osôb (napr. možnosť zrušenia termínu len v stanovenej lehote, kedy zrušenie rezervácie termínu po tejto lehote, alebo nedostavenie sa na termín je poskytovateľom sankcionované storno poplatkom, pričom zároveň dotknutá osoba je náležite informovaná o tom, akým spôsobom môže svoju rezerváciu zrušiť – e-mail, telefonicky a podobne).

Jednou z podstatných podmienok oprávneného vyberania storno poplatku poskytovateľom zdravotnej starostlivosti je aj skutočnosť, že osoba, ktorej má byť zdravotná starostlivosť poskytnutá, musí s takýmito podmienkami poskytovateľa zdravotnej starostlivosti súhlasiť, resp. musí byť s vyberaním storno poplatku v prípade porušenia podmienok poskytovateľa oboznámená (napr. dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti musí byť podpísaná, prípadne informovaním a/alebo súhlasom so všeobecnými zmluvnými podmienkami poskytovania zdravotnej starostlivosti). V tomto prípade rovnako platí, že takéto osoby musia byť o týchto podmienkach informované spravidla ešte pred uzatvorením dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Ďalšou nevyhnutnou podmienkou oprávneného vyberania storno poplatku poskytovateľom zdravotnej starostlivosti je navyše aj fakt, že výška tohto storno poplatku musí byť upravená a stanovená aj v cenníku poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, a to podľa podmienok uvedených vyššie.

V tejto súvislosti nemožno záverom opomínať ani ustanovenie § 44 ods. 2 zákona č. 577/2004 Zb. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, v zmysle ktorého poskytovateľ nesmie podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti úhradou nad určenú spoluúčasť poistenca podľa predmetného zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie, ani iným plnením.

Čo sa preto týka služieb bezprostredne nesúvisiacich so zdravotnou starostlivosťou, akou je aj nárok poskytovateľa na úhradu storno poplatku, poskytovateľ nie je oprávnený jeho úhradou podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti osobe, ktorá zdravotnú starostlivosť potrebuje, resp. ktorá si poskytnutie zdravotnej starostlivosti vyžiadala a na zdravotný výkon sa u poskytovateľa objednala.

 

Napriek vyššie uvedenému záverom uvádzame, že každý jednotlivý prípad je potrebné posudzovať striktne individuálne, a to aj s ohľadom na podmienky vzniku nároku na zaplatenie storno poplatku ako aj s ohľadom na riadne informovanie osôb, ktorých sa poskytovanie zdravotnej starostlivosti týka. Podmienky poskytovateľa pre vznik nároku na vyberanie storno poplatku môžu byť u jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti odlišné, a preto nie je možné vždy s určitosťou predpokladať, či je vyberanie storno poplatku konkrétnym poskytovateľom oprávnené, a v súlade so zákonom.

 

Potrebujete poradiť v niektorej právnej otázke?
Sme tu pre vás!

 

obrázky: pexels.com